2015-11-30
  •  
  •  

Monitoring Ptaków Polskich

Evertop Sp. z o.o. rozbuduje Ptasią Bazę Danych Monitoringu Ptaków Polski o narzędzie typu Workflow i Portal Mapowy oraz unowocześni i zmodyfikuje istniejącą stronę internetową http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/.

Zamówienie zostanie zrealizowane na rzecz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a Evertop bierze w nim udział jako podwykonawca Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Zakres projektu obejmuje rozbudowę istniejącego systemu informatycznego Ptasia Baza Danych Monitoringu Ptaków Polski. Będzie ona polegała na zaprojektowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu modułu typu Workflow oraz przeglądarki mapowej współpracującej z bazą danych. Kolejnym elementem zamówienia jest dostosowanie istniejącego Serwisu Internetowego Monitoringu Ptaków Polski do wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności. W ramach umowy wykonamy ponadto: dokumentację, dostawę i uruchomienie powyższych produktów na wskazanej przez GIOŚ infrastrukturze oraz przeprowadzimy szkolenia z obsługi modułu Workflow i Portalu Mapowego.

Umowa obejmuje okres 3 lat.