Prace badawczo-rozwojowe

Projekt MIAI

System wspomagający niszczenie zmian nowotworowych w jamie brzusznej technikami małoinwazyjnymi.

Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, przyznanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego Innomed, nasz spółka realizuje innowacyjny na skalę światową projekt badawczo-rozwojowy dotyczący diagnostyki i terapii nowotworów w obrębie jamy brzusznej.

Opis projektu

W chirurgii laparoskopowej obserwujemy zainteresowanie wykorzystaniem technik nawigacji obrazowej. Głównym zadaniem technologii nawigacji obrazowej jest poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie inwazyjności zabiegów laparoskopowych. Komputerowe systemy nawigacji obrazowej wspomagające chirurgię małoinwazyjną pozwalają śledzić aktualne położenie narzędzi chirurgicznych podczas zabiegu oraz prezentują to położenie na anatomicznym modelu pacjenta.

Systemy te są obecnie jednym z najistotniejszych nurtów badań w dziedzinie komputerowo wspomaganej radiologii i chirurgii. Obecnie powszechnie w praktyce klinicznej stosuje się systemy nawigacji obrazowej do zabiegów wykorzystujących jako punkty odniesienia sztywne elementy szkieletu ciała ludzkiego:

  • kości czaszki,
  • elementy kręgosłupa,
  • itp.

Natomiast wyzwanie stanowi nawigacja obrazowa zabiegów narządów miąższowych, ze względu na brak stałych nieruchomych punktów odniesienia, co ma miejsce dla organów jamy brzusznej.

Celem praktycznym projektu jest stworzenie systemu nawigacji obrazowej wspomagającego niszczenie ogniskowych w jamie brzusznej za pomocą technik małoinwazyjnych Osiągnięcie celu projektu umożliwi wykorzystanie systemu w następujących fazach:

  • przygotowanie spersonalizowanego modelu anatomii jamy brzusznej pacjenta: wykorzystuje się diagnostykę przedoperacyjną, przygotowanie modelu anatomii pacjenta, uwzględniającego kluczowe struktury anatomiczne z punktu widzenia rodzaju przeprowadzonego zabiegu,
  • planowanie zabiegu: określa się punkt wejścia, punkt docelowy oraz potencjalną trajektorię narzędzia chirurgicznego. Faza ta pozwala uwypuklić struktury anatomiczne kluczowe dla bezpiecznego wykonania zabiegu,
  • wspomaganie wykonania zabiegu: nawigacja śródoperacyjna narzędzi chirurgicznych oraz wizualizacja aktualnego położenia narzędzi na tle modelu anatomii pacjenta, wizualizacja aktualnego położenia narzędzi na tle modelu anatomii pacjenta,
  • monitorowanie stanu pacjenta po wykonanym zabiegu.

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2017 roku i potrwa 30 miesięcy. W jego realizacji wspomoże nas dwójka podwykonawców: Politechnika Śląska i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzięki zaangażowaniu naukowców z tak ogromnym doświadczeniem i wiedzą w przedmiotowej materii rezultaty projektu mają wyjątkową szanse na wdrożenie do komercyjnego zastosowania.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 4 082 157,89 PLN
Planowane całkowite dofinansowanie projektu to 3 105 824,78 PLN

Strona własna projektu: https://miai.evertop.pl/