GIOŚ

Portal i aplikacje mobilne do informowania społeczeństwa o jakości powietrza w Polsce.

Klient: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Branża: Ochrona środowiska / Administracja publiczna
Czas realizacji: 2014 r. – obecnie
To miejsce, które w prosty sposób umożliwia prezentację informacji o stanie zanieczyszczeń powietrza w skali kraju. Oprócz aktualnych danych, śledzić można zarówno prognozy, jak i dane archiwalne.

Kim jest Klient?

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska do jego najważniejszych zadań należy m.in.: kontrola przestrzegania przepisów prawa o ochronie środowiska, przeciwdziałanie poważnym awariom, a także bazując na Państwowym Monitoringu Środowiska przekazywanie online danych o jakości powietrza z automatycznych pomiarów prowadzonych na stacjach monitoringu powietrza oraz udostępnianie za jego pomocą wszystkich działań związanych z ochroną środowiska.


Cel projektu

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom Polski szybkiego i precyzyjnego sprawdzenia jakości powietrza w określonej lokalizacji. Projekt stanowi odpowiedź na coraz powszechniejszą świadomość wpływu niskiej emisji na zdrowie i życie ludzi. Dzięki aplikacji i stronie internetowej, będzie można sprawdzić kiedy najlepiej udać się na spacer z dziećmi, czy pobiegać w pobliskim parku.

Portal ma zapewnić sprawne informowanie o jakości powietrza oraz wspomagać prowadzenia badań i ocen stanu środowiska przez Inspekcję Ochrony Środowiska.


Portal i aplikacje mobilne do informowania społeczeństwa o jakości powietrza w Polsce.

Rezultat

System składa się z portalu powietrznego dostępnego pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home/ oraz z aplikacji mobilnej o nazwie „Jakość powietrza w Polsce”, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app.

System został wykonany dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jest to centralne miejsce informacyjne na temat aktualnego stanu jakości powietrza w Polsce. Zawiera i prezentuje zarówno dane archiwalne, dane bieżące oraz dane prognostyczne ogólnokrajowe, jak i wojewódzkie.

Portal Jakości Powietrza umożliwia sprawną ocenę stanu środowiska dzięki monitoringowi jakości powietrza, a także prowadzenie w tym zakresie badań przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Dodatkowo portal zapewnia wsparcie administracji w procesie zarządzania jakością powietrza w Polsce poprzez dostarczanie informacji w formie zarówno syntetycznej, jak i szczegółowej, według zadanych kryteriów.

Ważną rolą serwisu jest zwiększanie świadomości społeczeństwa dotyczącej jakości powietrza w naszym kraju.


Rozwiązania

Wdrożyliśmy wizualizację bieżących danych pomiarowych w zróżnicowanej formie, w postaci mapy stacji, wykresu danych czy zestawień tabelarycznych. Zoptymalizowaliśmy dodatkową funkcjonalność jaką jest wizualizacja danych na mapach ArcGISowych. Dane z pomiarami można także pobrać jako plik. Zarówno na portalu jak i w aplikacjach pojawiają się również artykuły informacyjne.

 

W ramach rozwoju, wyposażyliśmy serwis w moduł informacji regionalnych wyszczególnionych dla konkretnego województwa oraz bieżące dane stacji pomiarowych.

 

Mierzony jest stan aktualny, w którym prezentowane są następujące wskaźniki zanieczyszczeń: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, tlenek węgla CO, benzen C6H6, dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, ozon troposferyczny O3. Ponadto przedstawiane są krótkoterminowe prognozy z uwzględnieniem wskaźników: pył zawieszony PM10, dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2 oraz ozon troposferyczny O3. Jakość powietrza prezentowana jest w skali: bardzo dobrej, dobrej, umiarkowanej, dostatecznej, złej i bardzo złej.

Pamiętając również o użytkownikach mobilnych, stworzyliśmy aplikację „Jakość powietrza w Polsce” na trzy systemy: iOS, Android oraz Windows.
Użytkownik aplikacji ma możliwość automatycznego wyszukiwania lokalizacji, dzięki temu zostają wyświetlane bieżące dane z najbliższej stacji, a także ostrzeżenia i aktualności.


Portal i aplikacje mobilne do informowania społeczeństwa o jakości powietrza w Polsce.

Wyzwania

  • utworzenie narzędzia generującego ponad 3000 map z prognozami w czasie 1 godziny. Ograniczenie czasowe wynika z codziennej aktualizacji nowych map, w trakcie której są one niedostępne. Z tego powodu zależało nam na jak najkrótszym czasie generacji.
  • wytworzenie oprogramowania na różne platformy (Android, Android Widget, iOS, Windows Mobile, Web),
  • dostosowanie portalu do wymagań WCAG ze względu na mapy,
  • utworzenie narzędzia generującego mapy animacji prognoz,
  • praca rozwojowa w starej technologii,
  • integracja z wieloma bazami danych,
  • obsługa i przetwarzanie danych mapowych w niestandardowym formacie.

Przyszłość

Naszym celem jest kontynuacja rozwoju oraz utrzymanie portalu i aplikacji mobilnych. Obecnie pracujemy nad rozbudową aplikacji mobilnej, a konkretnie nad wprowadzeniem modułu mapy prognoz dla całego kraju, bazując na Portalu Jakości Powietrza.
Dodane zostaną takie funkcjonalności jak: ustawienia wyświetlania danych, zmiana wskaźnika, rozpoczęcie, zatrzymanie i przewijanie animacji, przejście do legendy, otwarcie menu głównego oraz zmiana szybkości odtwarzania animacji. Koncentrujemy się także na modernizacji istniejących już elementów, poprzez udoskonalenie narzędzi informatycznych do najnowszych technologii. Zakończenie realizacji projektu przewidujemy na jesień 2020 roku.


logo stopka
Copyright ©2024, Evertop Sp. z o.o. | Polityka prywatności
scroll to top