ZSK – Zintegrowany System Kwalifikacji

ZSK – Zintegrowany System Kwalifikacji

Sposób na potwierdzenie nowych kwalifikacji zawodowych.

Klient: IBE – Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
Branża: Instytut badawczy / Administracja publiczna
Czas realizacji: 12.2019 - 12.2020
ZSK to system, który pozwala użytkownikom uzyskać certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Kim jest Klient?

IBE jest instytutem badawczym, który przeprowadza badania naukowe dotyczące funkcjonowania oraz efektywności systemu edukacji w Polsce i za granicą. Do jego obszarów badawczych należą m.in.: system kwalifikacji, analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów, monitorowanie nowych osób wchodzących na rynek pracy czy ekonomiczne uwarunkowania kształcenia i finansowanie edukacji.


Cel projektu

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej osób chcących rozwijać swoje kompetencje, jak i osób, które dopiero wejdą na rynek pracy. System umożliwia skuteczniejsze i szybsze przebranżowienie lub podnoszenie swoich kwalifikacji wraz z formalnym ich potwierdzeniem.


Sposób na potwierdzenie nowych kwalifikacji zawodowych.

Rezultat

Zintegrowany System Kwalifikacji pozwolił na zebranie i uporządkowanie kwalifikacji zawodowych w jednym rejestrze. 

Klient otrzymał system wspomagania procesu walidacji kwalifikacji. Proces ten składa się z trzech etapów:

 • Zidentyfikowanie umiejętności oraz ewentualne opracowanie dalszego planu rozwoju w przypadku, gdy kandydat nie spełnił wszystkich kryteriów przewidzianych dla danej kwalifikacji.
 • Weryfikacja – przeprowadzona przez Asesora.
 • Certyfikowanie – potwierdzenie efektu uczenia.

Jak przebiega ścieżka kandydata?

 • Kandydat rejestruje się w systemie, uzupełnia profil i wysyła swoje zgłoszenie po kwalifikację. 
 • Koordynator/Doradca zatwierdza rejestrację kandydata oraz wybiera jego ścieżkę, w której ustala termin i komisję egzaminu.
 • Asesor weryfikuje kompetencje kandydata za pomocą modułu e-asesor, w którym wprowadza komentarze, uzasadnienia oraz ogólną ocenę. Jeżeli kandydat spełnia wszystkie kryteria, instytucja certyfikująca nadaje kwalifikacje i wręcza certyfikat.

System wyposażony jest w następujące moduły:

 • Schemator – narzędzie do budowy schematu ścieżki walidacji. Służy ono do projektowania procesu sprawdzającego posiadanie danej kwalifikacji przez kandydata. Schemat ścieżki walidacji stanowią kolejne kroki procesu np. rejestracja kandydata, test teoretyczny czy wydanie certyfikatu. W prosty sposób wykorzystując schemat blokowy, możliwe jest określenie kolejności etapów, zależności między nimi, a także przypisanie do nich metod walidacji czy opłat.
 • Menedżer Walidacji – zarządzanie przebiegiem procesu walidacji. Narzędzie umożliwia stały wgląd w ścieżki kandydatów i przypisywanie do nich komisji walidacyjnych czy terminów wydarzeń. Po zakończeniu walidacji system zbiera wyniki ankiet satysfakcji kandydatów oraz ankiet wewnętrznych dla pracowników. Na podstawie zebranych podczas procesu walidacji danych, wyliczane są szczegółowe statystyki.
 • E-asesor – zarządzanie procesem oceny kandydata. Narzędzie pozwala na przygotowanie szablonów arkuszy ocen dopasowanych do różnych metod walidacji. W procesie walidacji kandydata w odpowiednim kroku schematu Asesorzy wypełniają gotowe arkusze. Wyniki ocen są zbierane i na ich podstawie automatycznie przygotowywane są arkusze zbiorcze.

Ze względu na integrację aplikacji z istniejącymi już rozwiązaniami opracowanymi przez IBE, rozbudowane zostały dodatkowo narzędzia: „Moje Portfolio” i „Baza Efektów Uczenia się ZSK”. Pozwalają one na gromadzenie w portfolio dowodów na posiadane umiejętności i przypisanie do nich efektów uczenia się, dzięki którym możliwe jest stwierdzenie czy kandydat ubiegający się o kwalifikację, dany efekt posiada. Narzędzia zostały rozbudowane o możliwość tworzenia tzw. teczek walidacji zbierających wszystkie dowody kandydata przypisane nie tylko do efektów, ale też do konkretnych kryteriów weryfikacji, wymaganych dla danej kwalifikacji. Możliwe jest zaimportowanie teczki bezpośrednio do procesu walidacji w Mojej Walidacji.

Moje Portfolio zostało rozbudowane także o konta pracodawców i doradców. Pracodawca ma możliwość wyszukiwania użytkowników posiadających konkretne efekty uczenia się. Doradcy natomiast mają dostęp do przeglądania i komentowania portfolio kandydatów, z którymi współpracują.

Bezpłatna aplikacja webowa jest udostępniona użytkownikom na stronie https://mw.ibe.edu.pl/.


Rozwiązania

Zintegrowany System Kwalifikacji będzie użyteczny dla osób, które chcą się przebranżowić, jednak nie mają ukończonych kursów czy studiów zawodowych w danej dziedzinie. Certyfikat uwiarygodni zdobyte kwalifikacje, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć pracę w nowym zawodzie. Dodatkową zaletą jest możliwość skorzystania z certyfikatów za granicą. Założeniem systemu jest też ułatwienie realizacji idei uczenia się przez całe życie.


Sposób na potwierdzenie nowych kwalifikacji zawodowych.

Wyzwania

 • moduł schematora umożliwiający rysowanie ścieżek walidacyjnych dla kandydatów – utrudnieniem było wykorzystanie istniejącej biblioteki tak, aby zostały spełnione wszystkie oczekiwania zamawiającego. W związku z tym, nie można było bazować na gotowych komponentach,
 • konieczność rozbudowy gotowych komponentów,
 • komisja złożona z kilku osób ocenia tego samego kandydata różnymi metodami weryfikacji. Utrudnieniem była organizacja pracy tych osób, 
 • problemy z generowaniem wektorowych plików z modułu schematora, 
 • wdrożenie i rozwój już istniejącego systemu „Moje Portfolio”.

Przyszłość

W następnych etapach system można rozwinąć angażując instytucje, które realizują szkolenia na większą skalę. W ten sposób będzie można obsługiwać kandydatów masowo, a nie każdego z osobna.


logo stopka
Copyright ©2023, Evertop Sp. z o.o. | Polityka prywatności
scroll to top