Blog

Zarządzanie Zmianą W Projekcie IT

16 czerwca 2021
zarządzanie-zmianą-w-projekcie-it

Wstęp

Rzut oka na zarządzanie zmianą i zarządzanie wydaniami

Zarządzanie zmianami i wydaniami zależy od przejrzystości, współpracy i elastyczności.

Skuteczny system zarządzania zmianami może w rzeczywistości prowadzić do bardziej wydajnego procesu zarządzania wydaniami. Dlatego najpierw zdefiniujmy terminy takie jak zarządzanie zmianami i zarządzanie wydaniami w projektach IT. Dzięki wsparciu w obszarze DevOps możemy zobaczyć, jak te dwa pojęcia ze sobą współpracują, tak aby pomóc budować lepsze, efektywniejsze i bardziej niezawodne potoki CI/CD.

1. Co to jest zmiana?

Zgodnie z opisem w nomenklaturze ITIL zmiana to „dodanie, modyfikacja lub usunięcie wszystkiego, co mogłoby mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na usługi”.

Najprościej mówiąc: każda zmiana w infrastrukturze IT organizacji, która może mieć wpływ na jej działalność, jest nazywana zmianą IT. Obejmuje to wymianę drukarek, projektorów, serwerów i innych elementów w tym również modyfikację oprogramowania.. I to właśnie  zmianom w funkcjonalności oprogramowania poświęcony jest ten artykuł.

2. Co to jest zarządzanie zmianą?

Proces zarządzania zmianą w projekcie IT odnosi się do zdolności zespołu do łatwego zarządzania konfiguracjami, przeprowadzania automatycznych testów, ostrzegania osób reagujących na wezwanie i podejmowania odpowiednich akcji nawet w nieznanych i niewiadomych obszarach we wszystkich aplikacjach, infrastrukturze i operacjach.

W większości przypadków protokołu zarządzania zmianami powinny być zaprojektowane do przenoszenia zupełnie nowych inicjatyw i dostosowań proceduralnych, przenosząc je z procesów rozwojowych (Development) do obszaru operacji (Operatives).

Głównym celem procesu zarządzania zmianą powinno być ujednolicenie metod stosowanych przez zespół oraz procedur, których będziesz przestrzegać, aby skutecznie i terminowo obsługiwać każdą pojedynczą zmianę.

Dzięki standaryzacji operacji zespół będzie w stanie zminimalizować potencjalny wpływ wszelkich incydentów związanych ze zmianami na jakość usług. W ten sposób można poprawić również efektywność codziennych operacji mających miejsce w organizacji IT.

Baza danych oprogramowania wspierającego obszar DevOps służącego do zarządzania konfiguracją systemu, który jest odpowiedzialny za proces zarządzania zmianą, będzie zarządzał i wprowadzał zmiany w elementach CI (elementach konfiguracji), które są częścią środowiska produkcji i podlegają systemowi wersjonowaniu i kontroli zmian.

Ogólnie rzecz biorąc, operacje IT są odpowiedzialne za obsługę i ochronę środowisk pomostowych i produkcyjnych poprzez kontrolę zmian. Jednak ta odpowiedzialność zwykle kończy się na środowiskach produkcyjnych.

3. Co to jest zarządzanie wydaniami?

Zarządzanie wydaniami jest to proces planowania, budowania, testowania, przygotowania i wdrażania nowego kodu i usług w środowiskach produkcyjnych. Zarówno programiści (Developers), jak i pozostali specjaliści IT (Operatives) partycypują w procesie wydania, aby szybko i niezawodnie wdrażać usługi dla użytkowników końcowych. Pojęcie zarządzania zmianą dotyczy bardziej sposobu, w jaki ludzie pracują ze zmieniającymi się procesami i narzędziami, podczas gdy zarządzanie wydaniami dotyczy bardziej konkretnego procesu związanego z dostarczaniem funkcji i usług w środowisku produkcyjnym. Ciągłe dostarczenie i ciągła integracja złożonych aplikacji i usług opartych głównie o rozwiązania chmurowe wymaga, aby zarówno zarządzanie wydaniami jak procesy zarządzania zmianami, były zestrojone i zoptymalizowane. Elastyczność i przygotowanie do szybkiej reakcji na incydenty prowadzą do specjalistów IT z obszaru DevOps, którzy mogą szybko naprawić i kontrolować ich reaktywność na nieznane problemy.

Continuous Integration/Continuous Deployment Processes

 

4. Proces wytwarzania oprogramowania w oparciu o diagram SDLC (Software/Systems development life cycle)

Software/System Development Life Cycle - SDLC

 

5. Przebieg procesu zarządzania zmianą i wydaniami

Przebieg procesu zarządzania zmianą i wydaniami można podzielić na wiele podsekcji.

procesu zarządzania zmianą

Przepływ zarządzania zmianą:

Etap 1: Przesyłanie (Submission)

Pierwszym etapem jest zainicjowanie zmiany. Wiąże się to z zebraniem podstawowych informacji o bilecie dotyczącym zmiany, takich jak typ i priorytet zmiany.

 • Utworzenie: Bilety dotyczące zmiany są inicjowane z użyciem narzędzia działu obsługi. Niezbędne informacje są zbierane na samym początku za pomocą formularza zmiany zawierającego pola obowiązkowe.
 • Zdefiniowanie ról zmiany: Korzystając z ról zmiany, organizacje mogą delegować odpowiedzialność za zmianę na różnych interesariuszy i kontrolować poziom dostępu, jaki każda z ról ma na każdym etapie zmiany.

Etap 2: Planowanie (Planning)

Następnym etapem jest zaplanowanie całej zmiany. Dobre zaplanowanie zmiany jest sekretem udanej implementacji. Przed implementacją zmiany konieczne jest uzyskanie wszystkich wymaganych zatwierdzeń. Szczegóły takie jak wpływ, plany wycofania, plany awaryjne i związane z nimi przestoje są przygotowywane, aby dokładnie poinformować interesariuszy o planie zmiany i przekonać ich, że warto ją przeprowadzić.

Etap 3: Zatwierdzenie (Approval)

Następnie plan zmiany musi zostać zatwierdzony przez zespół zarządzania zmianą (CAB), zespół zarządzania zmianą awaryjną (ECAB) oraz każdy inny organ, którego dotyczy zmiana lub który należy do infrastruktury organizacji, na którą wpływa zmiana. Tworzenie własnych zespołów CAB pomaga organizacjom grupować odpowiedni personel w celu łatwego zarządzania zatwierdzeniami. Automatyzacja procesu zatwierdzania przyspiesza całą zmianę i gwarantuje, że żadne żądania zatwierdzenia nie zostaną pominięte.

Uwaga: do zespołu CAB należą rozmaite stanowiska i zespoły. Może do niego należeć kadra kierownicza szczebla C, menedżerowie zespołów, zespoły techniczne, personel finansowy i inni, w zależności od powagi i skali zmiany.

Etap 4: Implementacja (Implementation)

Po uzyskaniu niezbędnych zatwierdzeń zmiana może zostać zaimplementowana. Organizacje mogą śledzić implementację zmian i zarządzać nimi, tworząc zadania lub za pomocą projektu.

 • Delegowanie pracy poprzez zadania: Zadania są tworzone i przypisywane do techników z różnych zespołów, co ułatwia zarządzanie pracą wykonywaną przez wszystkie osoby zaangażowane w implementację zmiany. Zadania nadrzędne i podrzędne mogą zostać wykorzystane do ustalenia zależności zadań i ustalenia kolejności ich wykonywania, a także uniknięcia pomijania zadań.
 • Wykorzystanie zarządzania projektami: Organizacje mogą wykorzystywać projekty do obsługi dużych zmian, takich jak przeniesienie całej infrastruktury organizacji do chmury. Projekty obsługują większy zakres implementacji i pomagają zarządzać większą liczbą zadań, osób, a także kamieni milowych. Głęboka integracja między zarządzaniem zmianą, a zarządzaniem projektami może przynieść organizacji wiele korzyści.

Etap 5: Przegląd (Review)

Następnie należy przeprowadzić przegląd po implementacji, aby sprawdzić, czy nie pojawiły się żadne odchylenia i czy wszelkie problemy zostały rozwiązane przed zamknięciem zmiany.

Etap 6: Zamknięcie (Closure)

To ostatni krok w procesie zarządzania zmianami. Wprowadzona zmiana jest oznaczana jako udana, nieudana lub nieukończona. Zapisanie właściwego kodu zamknięcia sprawia, że metryki organizacji są dokładniejsze i przydatniejsze.

Przepływ wprowadzania zmian w środowisku IT:

 • Zatwierdzona zmiana (Approved Change).
 • Planowanie wydania (Release Planning).
 • Budowanie wersji „Release „(Release Building).
 • Testy akceptacyjne (Acceptance Testing).
 • Przygotowania do wydania (Release Preperation).
 • Wydanie i wdrożenie (Release and Deployment).

6. Rola kierownika ds. wydań i jego wyzwania

Przepływ procesu zarządzania wydaniami musi być nadzorowany przez kierownika, chociaż może on zdecydować o delegowaniu części swoich obowiązków na podwładnych.

 Zwykle dzieje się tak, gdy zakres projektu zaczyna się powiększać.

 Niemniej jednak, praca kierownika ds. wydania zazwyczaj obejmuje następujące obowiązki:

 • Planowanie, koordynowanie i zarządzanie wydaniami w całym przedsiębiorstwie dla wielu aplikacji w różnych strumieniach portfela
 • Budowanie kalendarza wydań IT w ścisłej współpracy z menedżerami wydań IT z różnych portfeli w IT i scentralizowanie widoku wszystkich wydań.
 • Pomoc w zarządzaniu projektami i współzależnościami w celu przestrzegania kamieni milowych, aby upewnić się, że można zmierzyć integralność wydania.
 • Zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie problemów, które wpływają na zakres, jakość i harmonogram wydania.
 • Przeprowadzanie przeglądów gotowości do wydania, przeglądów Business Go/No-Go i przeglądów Milestone.
 • Uczestnictwo w spotkaniach CAB w celu omówienia zakresu uwolnienia i/lub blokad drogowych.
 • Zarządzanie i dostarczanie raportów a także aktualizacja spotkań dla wyższego kierownictwa IT, takich jak CIO i CTO, a także kierownictwa obszaru biznesowego.

Share

Łukasz Bargiel
Łukasz Bargiel
Specjalista ds. Utrzymania Systemów IT Entuzjasta nowych technologii, miłośnik historii i militariów.
Przeczytaj inne moje artykuły

logo stopka
Copyright ©2024, Evertop Sp. z o.o. | Polityka prywatności
scroll to top